Egzamin gimnazjalny

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego można znaleźć na stronach „oke.jaworzno.pl” oraz „cke.edu.pl” w zakładkach „Egzamin gimnazjalny”

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 1. Jest powszechny i obowiązkowy.
 2. Przeprowadzany jest pod koniec trzeciego, obowiązkowego etapu edukacji w macierzystym gimnazjum.
 3. Zorganizowany z końcem kwietnia w trzech kolejnych dniach.
 4. Jest międzyprzedmiotowy.
 5. Sprawdza poziom opanowania umiejętności i wiadomości w zakresie bloków humanistycznego (opracowany wokół motywu przewodniego), matematyczno-przyrodniczego i języka obcego nowożytnego, we wszystkich częściach uwzględniając treści ścieżek międzyprzedmiotowych.
 6. Dwie pierwsze części trwają 120 minut, a trzecia 90 minut.
 7. Sprawdzany poza szkołą przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 8. Jest warunkiem ukończenia szkoły.
 9. Bada następujące umiejętności:
  • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
  • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 10. Opracowany jest w oparciu o podstawę programową i standardy wymagań egzaminacyjnych.
 11. Zakończy się punktowym wynikiem.
 12. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

ZADANIA SZKOŁY

 1. Stworzenie warunków umożliwiających uczniom przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego i dalszego kształcenia w wybranym typie szkoły.
 2. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej w zakresie kształcenia umiejętności podlegających ocenianiu zewnętrznemu, tzn. umiejętności wymienionych w poprzednim akapicie.
 3. Zapewnienie nauczycielom warunków do doskonalenia zawodowego, pracy zespołowej i zdobywania uprawnień egzaminatora.
 4. Stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z regulaminem.
 5. Zapoznanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli z regulaminem egzaminu gimnazjalnego.
 6. Tworzenie integralnych powiązań między nauczanymi przedmiotami.
 7. Stwarzanie uczniowi możliwości postrzegania świata w sposób całościowy.
 8. Uwzględnianie w procesie dydaktycznym treści zawartych w dokumentach:
  • podstawa programowa,
  • standardy wymagań egzaminacyjnych,
  • przedmiotowy program nauczania,
  • informator egzaminacyjny.
 9. Nabywanie umiejętności w zakresie interpretowania wyników egzaminów w celu podnoszenia jakości nauczania.
 10. Na podstawie informatorów egzaminacyjnych zapoznanie uczniów z:
  • wymaganiami egzaminacyjnymi,
  • tematami i typami zadań,
  • kryteriami oceniania,
  • terminami i regulaminem egzaminów.

Informację o wynikach otrzyma:

 • uczeń,
 • macierzyste gimnazjum,
 • liceum, technikum albo szkoła zawodowa.

 Komentarze są zamknięte.