Nagradzanie uczniów.

STATUT
GIMNAZJUM nr 10 im. JANA PAWŁA II w RYBNIKU
—————————TEKST UJEDNOLICONY————————–
stan prawny na dzień 17. 09. 2015 r.

(…)4.4. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia, pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska, dzielność i odwagę.  W Gimnazjum przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy w obecności oddziału (za pracę na rzecz oddziału,  za pomoc kolegom w nauce, bardzo dobre wyniki w nauce i poprawę wyników  w nauce, wzorowe zachowanie lub poprawę zachowania itp.),

2) pochwała Dyrektora Gimnazjum w obecności społeczności szkolnej  (za pracę na rzecz szkoły, za wybitne osiągnięcia, za rzetelną naukę  i wzorowe zachowanie za zdobycie świadectwa z wyróżnieniem),

3) nagrody książkowe za:

a) zdobycie świadectwa z wyróżnieniem; w oddziałach, których brak świadectw  z wyróżnieniem, jedna lub dwie nagrody za zdobycie najwyższej średniej  w oddziale,

b) dokonanie najwyższych postępów w nauce i zachowaniu w oddziale (porównanie średnich i zachowania z I półrocza i końca roku szkolnego),

c) największą aktywność w życiu oddziału,

d) zaangażowanie w życie szkoły, e) 100% frekwencję – brak jakichkolwiek nieobecności i spóźnień,

f) osiągnięcia w konkursie pozaszkolnym, jeżeli uczeń nie otrzymał tam nagrody rzeczowej);

4) dyplomy:

a) za osiągnięcia sportowe, 

b) za osiągnięcia w konkursach organizowanych na terenie szkoły, 

c) za wzorową frekwencję – do 10 usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień łącznie), 

5) nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń Gimnazjum, który:

a) dokonał największego postępu w nauce i zachowaniu – porównanie średnich ocen i zachowania z I półrocza i końca roku szkolnego, 

b) zdobył najwyższą średnią ocen z zajęć edukacyjnych w szkole),

c) wykazał się największym zaangażowaniem w życie szkoły;

6) nagroda rzeczowa dla „osobowości roku” (dla ucznia, który wyróżnił się  w danym roku szkolnym swoją pracą na rzecz szkoły),

7) nagroda rzeczowa dla ucznia klasy III, który w danym roku szkolnym najlepiej zdał egzamin gimnazjalny,

8) nagroda rzeczowa dla ucznia, który wyróżnia się osiągnięciami w dowolnej dziedzinie na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

9) listy gratulacyjne dla rodziców (otrzymują rodzice uczniów, którzy kończą Gimnazjum z wyróżnieniem),

10) inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).  (…)

„Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika”

Załącznik
do uchwały Nr 201/XIV/2007
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH  ZWANEGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

 1. Stypendium Prezydenta Miasta zwane dalej Stypendium, może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 2. Stypendium za rok szkolny wynosi:
  1. w szkole podstawowej – 400 zł (miesięcznie od września do czerwca – 40 zł),
  2. w gimnazjum – 600 zł (miesięcznie od września do czerwca – 60 zł),
  3. w szkole ponadgimnazjalnej – 800 zł (miesięcznie od września do czerwca – 80 zł).
 3. Podstawą przyznania Stypendium są w szczególności: wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, postawa i zaangażowanie ucznia w życie szkoły, aktywność w środowisku lokalnym.
 4. Każdego roku szkolnego Stypendium otrzymuje tylko jeden uczeń w danej szkole (w zespole szkół – jeden uczeń w danym typie szkoły).
 5. Uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie Stypendium jest Rada Pedagogiczna danej szkoły.
 6. Wniosek Rady Pedagogicznej zawierający uzasadnienie tj. wykazanie spełniania przez rekomendowanego ucznia kryteriów przyznawania Stypendium, składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
 7. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Prezydent Miasta w terminie do 10 czerwca każdego roku. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. Informacja o przyznanym Stypendium podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika oraz w poszczególnych szkołach.
 9. Stypendium wypłacane jest jednorazowo uczniowi pełnoletniemu lub rodzicowi (opiekunowi prawnemu) ucznia niepełnoletniego lub na konto przez nich wskazane.(…)

„Rybnicki Prymus”

Załącznik do Zarządzenia nr 385/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 czerwca 2016 r. 

ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁU RYBNICKIEGO PRYMUSA

 

 1. Tytuł „Rybnickiego Prymusa” za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne przyznawany jest wyróżniającym się uczniom rybnickich szkół w kategoriach:
 • Nauka
 • Sport
 • Kultura
 1. Wniosek do tytułu Prymusa powinien zawierać:
 • imię i nazwisko kandydata,
 • nazwę placówki oświatowej,
 • krótki opis osiągnięć,
 • w przypadku kandydatów do tytułu prymusa w kategorii nauka: dokument potwierdzający wymagane osiągnięcia – w formie elektronicznej,
 • w przypadku kandydata do tytułu prymusa w kategorii: sport w konkurencjach indywidualnych należy dołączyć listę rankingową zawodów
 1. Rybnickie placówki oświatowe zgłaszają kandydatów do uzyskania tytułu do 10 czerwca.
 2. Wnioski podlegają wstępnej ocenie pracowników Wydziału Edukacji oraz metodyków, którzy mają prawo wglądu do oryginalnych dokumentów kandydatów oraz ostatecznej weryfikacji rangi konkursu.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu Prymusa podejmuje Prezydent Miasta.

Zasady przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa

 1. W kategorii nauka – szkoły podstawowe:

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. uzyskał średnią ocen powyżej 5,0;
 2. posiada ocenę wzorową z zachowania;
 3. uzyskał tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki  lub wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty.
 1. W kategorii nauka – gimnazja

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;
 2. posiada ocenę wzorową z zachowania,
 3. jest laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.
 4. W kategorii nauka – szkoły ponadgimnazjalne

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajdującej się na liście olimpiad/turniejów zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub etapu pisemnego egzaminu zawodowego,
 2. posiada ocenę wzorową z zachowania.
 1. W kategorii sport

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi, który posiada ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jego drużyna w dyscyplinach zespołowych zajęła co najmniej III miejsce w finale wojewódzkim w zawodach objętych Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 2. w dyscyplinach indywidualnych w finale wojewódzkim zajął co najmniej III miejsce w zawodach objętych Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 3. w dyscyplinach indywidualnych jego drużyna, w klasyfikacji zespołowej, zajęła
  co najmniej III miejsce w finale wojewódzkim w zawodach objętych Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 4. jego drużyna w dyscyplinach zespołowych w finale Mistrzostw Polski zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy zajęła co najmniej III miejsce,
 5. w dyscyplinach indywidualnych w finale Mistrzostw Polski zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy zajął co najmniej III miejsce,
 6. w dyscyplinach indywidualnych jego drużyna, w klasyfikacji zespołowej w finale Mistrzostw Polski zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy zajęła
  co najmniej III miejsce.
 1. W kategorii kultura

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne można przyznać:

 1. Uczniowi rybnickiej placówki oświatowej, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej,
  2. ma udokumentowane osiągnięcia artystyczne w danym roku szkolnym oraz w ostatnich dwóch latach co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
  3. tytuł może być przyznany nie częściej niż raz na trzy lata szkolne.
 2. Uczniowi rybnickiej szkoły muzycznej I stopnia, który jest:
  1. laureatem konkursów, przesłuchań ogólnopolskich i makroregionalnych odbywających się we współpracy z CEA w Warszawie lub objętych patronatem MKiDN lub jest laureatem konkursów międzynarodowych, z zastrzeżeniem że współorganizatorem w Polsce jest CEA w Warszawie lub objęte są patronatem MKiDN,
  2. posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków,
 • Uczniowi rybnickiej szkoły muzycznej II stopnia, który jest:
  1. laureatem konkursów i przesłuchań ogólnopolskich odbywających się we współpracy CEA w Warszawie lub objętych patronatem MKiDN lub laureatem konkursów międzynarodowych, z zastrzeżeniem że współorganizatorem w Polsce jest CEA w Warszawie lub objęte są patronatem MKiDN,
  2. posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się indywidualnie także za osiągnięcia zdobyte w ramach konkursów zespołowych.

 

 • 3 Zasady przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa dla uczniów szkół specjalnych
 1. W kategorii nauka – szkoły podstawowe

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. uzyskał średnią ocen powyżej 4,75;
 2. posiada ocenę wzorową z zachowania,
 3. uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym dla placówek specjalnych.
  1. W kategorii nauka – gimnazja

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowie, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75;
 2. posiada ocenę wzorową z zachowania,
 3. jest laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu rejonowym organizowanym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. W kategorii nauka – szkoły ponadgimnazjalne

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada ocenę wzorową z zachowania,
 2. jest laureatem regionalnego konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”.
  1. W kategorii sport

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada ocenę bardzo dobrą z zachowania,
 2. w konkurencjach zespołowych :zajął co najmniej III miejsce w rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim w zawodach organizowanych przez Olimpiady Specjalne – Polska,
 3. w konkurencjach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim kandydat zajął co najmniej III miejsce wg listy rankingowej zawodów organizowanych dla uczniów niepełnosprawnych.
  1. W kategorii kultura

Tytuł Rybnickiego Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniowi rybnickiej placówki oświatowej, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada pozytywną opinię Rady Pedagogicznej,
 2. ma udokumentowane osiągnięcia artystyczne z ostatnich trzech lat co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach artystycznych organizowanych dla uczniów niepełnosprawnych lub pełnosprawnych,
 3. posiada ocenę bardzo dobrą z zachowania ze szkoły macierzystej.

Tytuł Prymusa za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się indywidualnie także za osiągnięcia zdobyte w ramach konkursów zespołowych.

 Komentarze są zamknięte.